Chương Trình Chùa năm 2019 (điều chỉnh lại)

CHƯƠNG TRÌNH SINH HOẠT 2019 – NĂM KỶ HỢI

CHÙA PHỔ HIỀN STRASBOURG

 

       
Tháng Ngày Chương Trình Chư Tôn Đức
3 16+17

Lễ Vía Đức Bồ Tát Quán Thế Âm-Tu Bát Quan Trai

TTT.Hoằng Khai
4 27+28 Lễ Vía Đức Bồ Tát Phổ Hiền – Tu Bát Quan Trai ĐĐT.Tâm Thành
5 11 (Thứ Bảy) Ban Xã Hội, gây quỹ Thiện Nguyện 02 tại Lahr  
  18+19 Lễ Vía Phật Thích Ca – Tu Bát Quan Trai ĐĐT.Minh Định
 

17+18+19

Lễ PHẬT ĐẢN chùa Viên Giác-Hannover/Đức quốc  
6 14+15+16 Lễ PHẬT ĐẢN chùa Phổ Hiền Tịnh tu ngày thứ sáu – HT Phương Trượng chùa Viên Giác và Chư  HT. Phương
     Tôn Đức trong phái đoàn Hoằng Pháp Trượng + Chư
      Tôn Đức
  15 (Thứ Bảy) Fête du Bouddha tại Orangerie – Strasbourg  
7 06+07 Lễ Vía Phật Thích Ca – Tu Bát Quan Trai TTT.Tâm Huệ
  Từ 22 đến 31 Khóa Học Phật Pháp Âu châu lần thứ 31 tại Bỉ  
8 16+17+18 Lễ VU LAN tại chùa Viên Giác – Hannover – Đức  
  31/08 + 01/09 Lễ VU LAN tại chùa Phổ Hiền – Tu Bát Quan Trai TTT. Thông Trí
9 14 (Thứ Bảy) TẾT TRUNG THU từ 15h đến 21h Tăng Thân Làng
      Mai
  15 (Chủ Nhật) Lễ Chúc Thọ ( dành cho Ba Mẹ Phật tử từ trên 70 tuổi)  
10 26+27 Lễ Vía Đức Quán Thế Âm – Tu Bát Quan Trai ĐĐT.Hạnh Giới
11 16+17 Lễ Hạ Nguyên – Rằm Tháng 10 ÂL – Tu Bát Quan Trai ĐĐT. Hạnh Tấn
12 14+15 Lễ Vía Phật Di Đà – Tu Bát Quan Trai HTT.Trí Minh
01/2020 24+25+26


Nhằm 30+Mồng 01+02 Tết Âm Lịch (chương trình riêng)

 
02/2020 08 (Thứ Bảy) VĂN NGHỆ MỪNG XUÂN NĂM CANH TÝ  tại Hội  
    Trường Centre Culturel de Neudorf (Thông báo sau)  
       

* Hàng tuần vào mỗi sáng Chủ nhật Chùa có buổi tịnh tu Phật Thất từ 9h đến 12h. Cứ hai tuần một
lần thì có lạy Hồng Danh Sám Hối và tụng Giới (Ngũ Giới buổi sáng và Bồ tát Giới vào lúc 13h)

* Những ngày tịnh tu hoặc thọ Bát Quan Trai : Bố tát của chúng Thọ Bồ tát giới tại gia vào sáng
chủ nhật
sau thời công phu khuya

* Những vị nào đổi điạ chỉ cũng nên cho Chùa biết để nhận thư cũng như tin tức sinh hoạt của Chùa

* Xin quý vị nên dán bản chương trình này trên tường để tiện bề theo dõi.

* Nếu có gì thay đổi, chúng tôi sẽ thông báo sau, cũng như dán tin tức tại các tiệm Á Đông

* Trang nhà Chùa Phổ-Hiền :  www.chua.phohien.fr

Trả lời