Alphabets

Bảng Mẫu Tự

 

NGUYÊN ÂM

ã ĩ õ ũ
PHỤ ÂM                  
b c d đ g h k l m n
p r s t v x ch gh kh ng
ngh nh ph qu th tr