Điền vào chỗ trống

 

1) Hãy điền vào chỗ trống để trở thành bài văn ngắn sau đây: (remplir ce texte)

 

Tôi tên là …                                   Tôi được…     tuổi, tôi ….    gia đình (có, chưa có),  tôi …    có con (đã, chưa), gồm …     đưá con .

Tôi làm việc …     giờ một ngày. Một tuần tôi có ….    ngày làm việc

 

Mỗi …                tôi đến chuà Phổ Hiền để học tiếng Việt.

Tiếng …     thật ….   (khó, dễ) đối với tôi. Nhưng …    sẽ cố gắng để thành công.

 

2) Bạn hãy viết số bằng chữ theo thứ tứ tự sau đây: từ một đến năm mươi (de 1 à 50)

 

một  . . . 

 

mười  . . .

 

hai mươi  . . .

 

ba mươi  . . .

 

bốn mươi  . . .

 

năm mươi.