CúngDường

 

CHÙA PHỔ HIỀN

                   Thành kính tri ân, cảm niệm công đức của Chư Liệt vị đã ủng hộ cúng dường tịnh tài, góp công, góp sức xây dựng ngôi Tam bảo.

       Thành tâm kính dâng lên Chư Phật mười phương tác đại chứng minh.

       Nguyện cầu Phật từ gia hộ cho Chư Liệt vị thân tâm thường an lạc, đạo tâm bất thoái, vạn sự kiết tường, cùng bửu quyến vạn an, sở nguyện tùy tâm.

NAM MÔ CÔNG ĐỨC LÂM BỒ TÁT MA HA TÁT