2015

NAM MÔ CÔNG ĐỨC LÂM BỒ TÁT MA HA TÁT

 Thành kính tri ân, cảm niệm công đức quý Phật tử đã phát tâm cúng dường và hộ trì Tam Bảo:

* Hộ trì tam bảo:

– PHAN Bảo Hoàng Hugo: 150/ năm

* Cúng dường tam bảo:

 

Phương danh Phật tử cúng dường Tam Bảo trong tháng 11/2015
 
Huỳnh t Ngọc Nga (30) Trương t Hường (50) Đặng t Khai Hoàn (30) Nguyễn t Thuỳ Trang , Mai Trâm 1 Hoàng t Thành (150) Liên  D Châu (20) Ẩn danh (70)  Nguyễn Ngọc (100) Sangha Colibris (73) Nguyễn Thanh Hồng (100) Nguyễn v Hòa (100) Minh Chân (20) Diệu Lưu (50) Tâm Thông (50) Đặng t Thúy &Nga &Hương (50) Trần t Cát Tường (10)Bành Thẫm Cương (50) Diệu Nguyên (30) Huỳnh t Nhị (40) Nguyên t Nguyệt (50) Minh Châu (20) Hồng Anh (30) Thu Hà (20) các Ẩn danh (155)  Girard Henri (100) Võ đình Hoàn (20) Trần t Thùy Linh (50) Diệu Niệm (20) Phạm t Thuy Hương , Ng Thanh Sơn (30) Phủng Evan (20) Nguyễn Trâm Anh (20) Quảng Chương & Huệ Viên (150) Đổ Chánh Đan & Thái C Vân (50) Trần t Bích Ngọc (200) Nguyễn t Bích Hương (30)  Alain Rudloff  (50) Diệu Phước (40) Diệu Anh (Đức ) (30) Diệu Thơm (30) Sangha (76) Lai Minh Huyền (10) Trần t Diệp (30) các Ẩn danh (775)

 —————————————————————————————————————————————————-

Phương danh Phật tử cúng dường trong tháng 6/2015:
 
Võ Hữu Lễ (50) Đồng Viên +Minh Huệ (50) Tâm Vivian (100)Dương thị Muội (40) Các ẩn danh (301) Sangha des Colibris (153,7) Thanh Ngọc (100) Nguyên Hiền (88) Hl Kim Hên (50)Võ Bích Loan (50) Đào thị Ngạn (100) Ong thi Thó (30) Trần thị Dung (30) Minh Chân (50) Diệu Nguyên (30) Diệu Anh (20) Tâm Không (50)Hạnh Thảo (50)Hạnh Định (50) Diệu Hậu (50)Diệu Lương (50)Diệu Đồng , Diệu Lành (50) Phước& Hương (50) Linda Diệu Liên (20) Đào Mỹ Linh (10) Quảng Phước (30) Cao Hữu Triều Giang (40) Cao Hữu Giáo (20) Pháp Trí (20) Lâm Thị Phol (20)Thúy (20) Quảng Huệ (30) Mai Xuân Hoa (10) Đoàn v Hoàng (10) Chi Hương &Bảy (40frs) Thiện Hoàng (20) Thiện Ngân (20) Diệu Nhàn (20) Phạm thanh Huyền (100) các ẩn danh (50)
 
Phật tử cúng cho hl Lac tháng Tám
(Anh Hoa (30) Minh Nhã (50) cty Tiến Hưng (100) Ngọc Bích + C. Trung (30)Dũng Hương (20) Huỳnh văn Sền ( 30) Hạnh (20)các ẩn danh (180) Cao Mỹ Hằng (20) Dương thị Muội , Diệu Hằng , D Thiện (dì Năm ), Đồng Viên (110) Duyên + Cô Lệ (70) Diệu Anh ,Minh Trọng (35)
———————————————————————————————————————
 
Cúng dường  ngày Lễ Phật Đản  16,17/05/2015
 
 
Delaprune Thị Mạnh (30) Trần t Nghĩa (50) Minh Giác (30) Lê Phương Lâm (30) Diệu Hoàng (20)Diệu Niệm (20) Trần t Lan Phương (20) Hoàng Diệu Linh (20) Minh Chân (50) Diệu Nguyên (30) Trịnh Bích Lan (35) Minh Thu (20) gđ Phạm t Châu (50) Triệu Bình (50) Diệu Liên TL (40) Minh Hiếu ,Diệu Hương (50) Ong Duy ,Tu Mỹ (10) Đồng Hoàng (50) Trần Hoàng Hải (20)  Lâm văn Dũng (50) Trần Linh Thiều (20) Đồng Thanh (8) Nguyễn Mỹ Ngọc (30) Thiên Cao & Đồng Kệ (100) Cao Siêu Muồi (50) Mộng Lan (10) Nhuân Châu (10) Cao Hữu Triều Giang (50) Cao Hữu Giáo (20) Cao Mỹ Hằng (20)MInh Nhả (40)Quảng Huê (50) Thiện Giáo (50) Minh Nhân , Giác Phước (50) Nguyễn Đức Huệ (20) Nguyễn Angelina(10) Trịnh thị Đào (50) Nguyễn t Thanh Nhàn (20) Diệu Hậu (50) Tâm Thông (20) Nguyễn Thanh Quy &Diệu Linh (30) Lê Minh Tâm (10) Lê Phương Tâm (10) Phan t Thúy Nga (20) Quảng Thiện (30) Nguyễn Tiến Hùng (20)  Nguyễn Tấn Lộc (50) Diệu Đức (70)  Lê t Điền (50) Trần t Ánh (15) Nguyễn Cao Đạt (50) Hoa Xuân (20) Trần v Út(20) Diệu Hương (20) Nguyễn Quan Vinh (50) Đào văn Quang (20) Ong thị Thó (30) Từ Đức Hải (65) Từ Nicole (10) Annie Từ (10) Nguyễn t Đẹp (50) Phương Thanh (20) Diệu Nguyên Võ (30) Diệu Trí ( 40) Nguyễn thị Hà (20) Quảng Tế ,Diệu Hoa (50) Diệu Hồng (20) Phạm thị Hảo (20) Hoàng thị Cẩm Tố (10) Nguyễn Vũ Ngọc Diệp (50) Minh Nguyện (60) Diệu Lương (60) Hạnh Thảo (50) Thanh Tịnh (50) Ngô Ngọc Mỵ Duyên (10) Võ Đinh Hoàn (20) Trần thị Liễu (50) Trần thị Bích Phượng (50) Nguyễn văn Bình (20) Đào Mỹ Linh (10) Ngô Ngôc Mỹ Duyên (10) Nguyễn văn Tâm & Diệu Tánh (100)  D Hugo, Romain, Quentin (20) Faure Laurent (20)Hà Xuân Cương (20) Phùng Evan (20) Trương Lâm (50) Misa Tùng , Bảo Hoàng (50) Nguyễn t Tuyết Nhung (30) Nguyễn t Lệ Thanh (20) Nguyễn t Tuyết Ngọc ( 20) Đổ thị Tuấn (20) Lê Bửu Quân (50)Nguyễn thị Nho (50) con Đoàn văn Hoàng (20) Fédéric Muller (10) Nguyễn t Bích Thu (20) Minh Hoà & Diệu Thắm (40)Diệp Mỹ Quang (10= các Ẩn danh (320) Sangha des Colibris (27) Huỳnh thị Tân (50)  Au Appavou Đức Thanh (40) Minh Đạo (50frs) Vũt Hải Yến (20) Vũ Céline (40) Trần thị Bích Ngọc (50) Lê thị Kim Phượng (100) Hl Kim Hên (100) Hà Minh Diệu (30) Trần Tinh Long (100frs) Bà Tô Đức (50frs) các ẩn danh (55)

 

 

——————————————————————————————————————————————-
 
Cúng dường tháng 3/2015:
 
 
 Chị Hằng (20) Sangha des Colibris (105) Ẩn danh (510) hl Nguyên Ngộ Leduc (240) Lê thị Lập (50) Phạm thị Trước (50) Đồng Viên , Minh Huệ (100) Đoàn thị Hồng (30) Lê thị Nữa (20) Lưu Nguyễn t Tuyết NHung (50)Cung Nghiã (50) Văn Ngọc (50) Lâm Việt Thúy (20) Trần t Cẩm Duyên (200) Tinh Comol (158) François Kirsch (44)Tống Anh Dũng (20) Phạm v Cư (100) Lê Ngọc Hạnh Phước (500) Linh Nguyễn (50) Bác Thấu (20) Nguyễn Minh Phượng (20)Thu Hà , Nguyên Liên (50)gđ Phùng (200)Dìệu Hương ( mẹ Đ Hoàng ) (50)Nguyễn t Mộng Điệp (200) Triệu Bình (100) Nhựt Trọng (20) Hoàng Hồng Phương (20) Tôn Nguyệt Ly (20) Phạm Quốc Phương (150) Phạm v Tuấn (100) ống heo của Misa (132) ống heo A+B (73) Lê Ngọc Bích (10)Kim Phương Lê (50) Ẩn danh (260) gđ Lê Ngọc Toàn (300) Tịnh Anh (100) Nguyễn Ngọc Long (30) Tràn t Xuân (50) Nguyễn Đức Huệ (20) Huỳnh Marie (50) Nguyễn t Nguyệt ( 50) Diệp Quang Sang (50) Triệu Bữu (20) Trịnh Hoàng Xuyên (20) Phạm t Châu (20) Adamy Hồng Nhung (50) Trần Phi Hùng (20) Huỳnh t Tuyết Nga (20) Nguyễn t Tuyết Nhung (50+120) Nguyễn t Tuyết Ngọc (30)Nguyễn t Lê Thanh (50) Võ Đình Hoàn (20) Trần t Thùy Linh (20) Quảng Niệm +Diệu Hương (50) Minh Châu , Ngọc Phúc (50) Đồng Viên (20) Diệu Hằng (20) Đình t Nguyệt Hằng (50) Diệu Quyên ('30) Delaprune t Mạnh (30) Thông Liên (20) Diệu Hoa (20) Nguyễn Tiến Hùng (20) Diệu Trì (20)Lê t Ngọc Bích (20) Đổ t Hồng Phụng (20) Đổ Hồng Phú (25) Đổ Hồng Tuấn Kiệt (25) Nguyễn t Ngọc Hiền (20) Diêu Niệm (20) Thiện Mỹ , Diệu Vân (20 + bánh trái gây quỷ) Diệu Sang (20) Lý t Hoa (20) Quảng Huệ (40) Nguyên Biên (50) Cao Mỹ Hằng (40)Cao Hữu Giáo (20)  Cao Triều Giang (20) Diệu Trước (50) Diệu Tâm (40) Diệu Hoàng (30) Minh Nguyện (30) Trần Roger (10) Trần t Bé (20) Trang thanh Minh (20) Quảng Tế (40) Phạm t Hảo (20) Đào văn Quang (20)
————————————————————————————————————–

 

 
Cúng dường khóa tu từ ngày 1 đến 3/05/2015:
 
Ly thị Kim Huê (20) Cheng Đức (100)Chị Keo (90)  Tâm Thông (20) Hạnh Thảo (10) Hạnh Định (10) Diệu Hâu (20) Nguyễn Huy Lam (30) Diêu Anh (20) Diệu Hoàng (20) Diệu Lưu (50) Diệu Lương (20) Diệu Niệm (20) Quảng Tịnh , Diệu Ngọc (30) Lâm thị Mai KIm Loan (150) don de la sangha Colibris (59) Lai Minh Huyền Đoàn văn Hoàng (30) Đặng t Thúy , Đặng t Nga , Đặng t Hương ; Trần Cát Tường (50) hl  bà Morel (30) Linda Diệu Liên ((20) Tuil et Souey (20) Pang Sophan (20) Diệp Kim Oanh (20) Lothi Deng (30) gđ  Nie Kyly (20) Diệu Thơ (40) Diệu Như (30) Tắc Duyên (20) Sophie Phum (20)  Triệu Ngọc Bửu (40) gđ Phonsay Liang (20) gđ Phommavong  Sa som (20) gđ Sewg Chanh Riam David (30) Khec Phuc (20) Mith Nit (50) By (50) gđ Chansana (30) Sim (20) Ty (20)gđ Naly Boun khay (50) Thée (10)Mme Ly (20) Khanh Trang (20)Thuỷ (20) Minh Tâm Nguyễn (40) gđ Định (20) Kiệt (20) Dũng Điệp (20) gđ  Kinnaly Tanovau (20) Mone Loune (20) gđ hl Kim Hên (100) Nguyễn t Mộng Điệp (50) Phan Bảo Hoàng Hugo (120 HTTB)  
Nguyễn thi Tuyết (10) Jacqueline Hông Mai (50)  Ẩn danh (30) Huỳnh Hồng Nhung (50) Tanovan  P Kinnaly (10) Lê t Ngọc Bích (20) Tiến Hùng (20) Huỳnh t Ngọc Diễm (50) Nguyên Phước Long (100)

—————————————————————————————————————————————————

Tháng 02 /2015:
 
Hằng(20) Đồng Châu (50) Nguyễn Tấn Hổ (100) Lý Thanh Hương (50) Thiên Thọ (50)Lý thị Hồng(20) Quach Huệ Cân (50)Lưu Hạnh Dung (50) Lê v Phạ(30) Ẩn danh(570) Nguyễn Minh Tâm (30) Ngô Diệp Chiêu Dương (50) Diẹu Vân (50us)Colibris(127)Huỳnh Thục Nghị (200)Bxima (20) Dui Kiêu Diễm (20) Ẩn danh (90)Huỳnh thi Phương Chị20)Thuê Bảo , Từ Lạc (50) Huỳnh t Sang (50)Trương Quốc Nam (100) Đổ t Kiều Vân (50) Đổ Công Hùng (50)Khưu t Hoa (50)Lý thanh Hương (20) Lê thị Nghĩa (50) Đồng Tâm Hội (100) Culloni (25) Đám cưới  của Danh  3350) Hằng Paris (100) Trần Phi Long (50) Nguyễn Mỹ Chi (50) Trần thị Thảo (100)Trương t Thanh Hoa (30)Diệu Ngạn (20)Diệu Bảọ20) Cao t Mỹ Hằng (60) Phạm v Khoa (100)Nguyễn thị Phương (30) Lê t Kim Phượng (100) Minh Quang (50) Nguyễn v Hiệp (50) Lai Minh Huyền (30) Nguyễn Mỹ Chi (50) Quảng Thọ (50) Diệp Kim Loan (20) Vũ t Hải Yến (20)Trần Xuân Maị (20) Trần v Thái (50) Bành Thẩm Cương(100) Thiện Thuy Đức (100) Nguyễn Huỳnh Mỹ Lệ (60) Quach t Anh Hoa (50) Trần Roger (50) Nguyễn Rosalie (50) Bành Quang Liêm (120) Nguyễn v Lỹ (30) Danh Vi (20) Đức Oanh(20)
Đồng Kế Thiện Cao (50) Nguyễn v Ly (50) Đặng t Hương (50) Lê Tung Phương (120) Phan v Thanh(100)Nhuận Châu (10) Thiện Sang (20) Minh Thanh (10)Nguyễn t Liêm (70) Tuân Hiền Hà (140) Trần Hoàng Anh (50)Phạm t Mến (20) Lưu Khánh Linh (60) Tràn t Bích Ngọc (50) Nguyễn t Mộng Điệp (100)Phạm Thanh Hùng (50) Hồ v Minh (20) Nguyễn Ngọc (10)Hùng Hà (70) Đức Hạnh (50) Chi Thoon(50) Nguyễn t Tuyết Nhung (30) Lý Anh Kiệt (50) Công đoàn Đức me Lavang (200) Phạm thu Trúc (20) Nguyễn Marcel (30) Ẩn danh ( 50) Diệu Hồng (200) nguyễn t Bích Thu (50) Thiện Hội (20) Phúc Ân (50) Diêu Linh (20) ) Tài Thuỳ Lỵ20) Lâm Truyền Long(20) Nguyễn t Nga (100) Kim Sơn (50) Châu t Ngọc Mai (30)Phùng (20)= Nguyễn v Như (20) Le duc Edouard Gaston(240)Nguyễn t Tuyết Mỹ (150)
Bopha Manh (200) Ass école Champa (20) Đổ Công Hùng (50) Tạ t Kim Liên (50) Dary (120) Hoa Xuân (50) Diệu Minh(40)
——————————————————————————————————–

 

 
Cúng dường tháng 01/ 2015:
 
Diệu Hằng (20) Minh Chơn (40)Vũ Đức Hiệp (40)Diệu Quyên (30)Diệu  Qúy (20) Đinh t Nguyệt Hằng (50)Quảng Huệ (50) Đồng Viên &Minh Huệ (100)Diệu Hương (20) Minh Giác (30)Diệu Linh (30)Diệu Đức (60) Đồng Hoàng (40)Phạm Tuyết Liểu (10)Trần thị Bé (20) Trần t Cẩm Duyên (50)
Diệu Liên (50) Nguyễn t Tuyêt Thu (10)Huỳnh t Cẩm Tố (50) Trần t Phi Điệp (20)Nguyễn Đình Đ Nho (50) Nguyễn Huy Chấn (20) Tịnh Phương (10)Châu Hải (20) Hồng Anh(30) Cao Hưng (30)Diệu Vân (20)Quảng Tế (30)Trịnh Lâm (10)Trịnh Minh (10) Trịnh Hoàng Tâm (10)Ong thi Thó (120)Huỳnh thị Nhị (120)Triệu Ngọc Bửu (40)Trần văn Ngọt (20)Trần Rozer(10)Quảng Thí (40) Vũ Céline (10)Lê t Niên (10) Paul Sovanne (50) Lê thị Lài (20) Sangha (75) Vũ t Minh Hằng (20) ẩn danh(100)) Muller Jeanluc (50) Mỹ Ngọc (30) Appavou  thị Xuân ( ) Dương t Muội (100) Hl Vũ thị Hoa (300)Minh Nhân& Hải Yến (40)Hoàng Hồng Nhung (20) Nguyễn t Thanh Nhàn (10) Thiện Phương (50) Dioệu Thiện (10) Lê t Ngọc Bích (20)gđ Thu Hồng, Tùng, Tiên (180)Lê Đức Anh (20)Nguyễn t Tuyết Nga (20) Nguyễn t Mộng Điệp (50)Bùi thị Nhàn (50)gđ Rhum Phát (50) Lê t Ánh Nguyệt  (20) Huỳnh văn Xền (100)Lý t Nữ (50)
 
 
Cúng Phẩm vật       :Trần t Cẩm Duyên cúng 150 cái bánh
Cúng máy làm đậu : Lý t Nữ (30) Thiện Hỹ (50)