GĐPT

 

 

Mục đích cuả GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAM

"Đào luyện Thanh – Thiếu –  Đồng niên tin Phật thành Phật tử chân chánh.

Góp phần phụng sự Đạo pháp và xây dựng xã hội".