Chương Trình Sinh Hoạt GĐPT từ tháng 09/2018 – 02/2019

CHƯƠNG TRÌNH SINH HOẠT GĐPT CHÙA PHỔ-HIỀN STRASBOURG

từ tháng 09/2018 đến tháng 02/2019

 

Tháng

Ngày

 

 

Thời gian sinh hoạt

 

 

Chương trình sinh hoạt

 

 

Ghi chú

 

 

09/2018

09/09 (Chủ nhật)

 

16/09 (Chủ nhật)

 

29/09 (Thứ bảy)

Từ 14h – 17h

 

Từ 09h – 14h

 

Từ 15h30 – 20h30

Khai giảng Lớp Việt ngữ GĐPT

 

LỄ VU LAN và BÔNG HỒNG CÀI ÁO

 

TẾT TRUNG THU (múa lân, rước đèn, vui chơi)

Đồng phục

 

Đồng phục

 

Chương trình riêng

10/2018

07/10 (Chủ nhật)

 

21/10 (Chủ nhật)

 

Từ 14h – 17h

 

Từ 14h – 17h

 

 

Sinh hoạt GĐPT, Lớp Việt Ngữ , Tập múa cho Tết

 

Sinh hoạt GĐPT, Lớp Việt Ngữ, Tập múa cho Tết

 

 

Đồng phục

 

Đồng phục

 

 

11/2018

03+04/11 (Thứ bảy + chủ nhật)

 

18/11 (Chủ nhật)

Từ 10h thứ bảy đến 15h chủ nhật

 

Từ 14h – 17h

 

 

TRẠI PHỔ HIỀN 15 (chu niên 25 năm)

 

 

Sinh hoạt GĐPT, Lớp Việt ngữ , Tập múa

 

Đồng phục (chương trình riêng)

 

 

Đồng phục

12/2018

02/12  (Chủ nhật)

16/12 (cả ngày)

Từ 14h – 17h

Từ 09h – 17h

 

Sinh hoạt GĐPT, Tập múa cho Tết

Sinh hoạt GĐPT, Tập múa cho Tết

Đồng phục

Đồng phục

01/2019

06/01 (Chủ nhật)

 

20/01 (Chủ nhật)

 

Từ 14h – 17h

 

Từ 14h – 17h

Sinh hoạt GĐPT, Lớp Việt ngữ, tập múa cho Tết

 

Sinh hoạt GĐPT, Lớp Việt ngữ, tập múa cho Tết

 

Đồng phục

 

Đồng phục

02/2019

03/02 (Chủ nhật)

09/02 (Thứ Bảy)

Từ 09h – 17h

Từ 14h – 23h

Sinh hoạt GĐPT, tổng dợt múa cho Tết

VĂN NGHỆ TẾT NĂM KỶ DẬU tại salle Culturel du Neudorf

Đồng phục

Đồng phục

 

Trả lời