Niệm Phật

Khi nhiếp tâm niệm Phật
Sáu chữ một hồng danh
Lấy Phật làm cảnh giới
Tâm khởi vạn điều lành

Từng bước chân trên đất
Nhẹ nhàng đi thiền hành
Tâm từ bi như Phật
Hòa hợp với chúng sanh 🙏🙏🙏

Diệu Đạo

Trả lời