Ba điều luật và năm điều luật

Ba điều luật của Ngành Oanh

  1. Em Tưởng Nhớ Phật
  2. Em Kính Mến Cha Mẹ Và Thuận Thảo Với Anh Chị Em
  3. Em Thương Người Và Vật

Năm Điều Luật Của Ngành Thanh và Thiếu

  1. Phật Tử quy y Phật Pháp Tăng và giữ giới đã phát nguyện.
  2. Phật Tử mở rộng lòng thương, tôn trọng sự sống.
  3. Phật Tử trau dồi trí tuệ, tôn trọng sự thật.
  4. Phật Tử trong sạch từ thể chất đến tinh thần, từ lời nói đến việc làm.
  5. Phật Tử sống hỷ xả để dũng tiến trên đường đạo.