Kính Mừng Khánh Tuế

Tối hôm nay, chùa Phổ Hiền mình có pháp đàm với Hòa Thượng Phương Trượng chùa Viên Giác. Nhân dịp này Sư Cô Trụ Trì và toàn thể Phật tử Mừng Khánh Tuế (sinh nhật) cho Hòa Thượng. Thay thế quý ACE Phật tử Phổ Hiền, DĐ làm poster và bài thơ chúc mừng, huynh trưởng Tp Bui đem ép plastique kính gởi Thầy để giữ làm kỷ niệm.

Click here to view full size

Offline   Trả Lời Với Trích Dẫn