Cúng dường Tôn Tượng,Chuông và Trống

CÚNG DƯỜNG TÔN TƯỢNG

Nguyễn Thérèse (500)
Nguyễn Phước Long & Nguyễn Huy Lam (50)
Nguyễn Thị Thu Thủy-Diệu Vân (200)
Ẩn danh (20)
Kiều Oanh Đình USA (300)

 

CÚNG DƯỜNG CHUÔNG và TRỐNG

SC Huệ Hạnh (600) Trần Thị Bé-Diệu Thiện (100) Giác Chánh, Diệu Lưu (100) Huỳnh Trí Thái, Nhật An (200) Nguyễn Huy Lam, Diệu Phi (200)
Diệu Anh, Minh Trọng (400) HL Nguyên Độ, Nguyên Ngộ (100) HL Diệp Quang Phước, Nguyễn Quang Toàn (100) HL Quách Thị Chi, Diệp Thị Bạch Tuyết (100) Thanh Trúc, Trúc Mai, Huy Vũ (150) Minh Kiệt, Kim Yến (100) Lê Ngọc Thạch (50) Ngân, Dũng (100) HL Diệu Phụng (50) Diệu Nghĩa (20) Nguyễn Mạnh Điền (50) Nguyễn T Bảo Châu (50) Nguyễn T Song Phượng-Diệu Đạo (200) Lâm Khen (10) Lâm T Phol (50) Lâm T Mai Liên (20) Lâm T Mai Linh (10) Lâm Khanh (10) Diệu Hương Covindassamy (100) Diệu Không (20) Nguyễn Mario (330) Nguyễn T Tú (300)