2013

 

NAM MÔ CÔNG ĐỨC LÂM BỒ TÁT MA HA TÁT

 Thành kính tri ân, cảm niệm công đức quý Phật tử đã phát tâm cho mượn hội thiện:

 

Nguyễn Khanh thị Lan (4000)
Trần Quang Ngọc (1000) 
Chị Huỳnh Kiefer (2000)
Lý Hồng Châu (2000)
Lamchaleun Hằng (9500)
Đồng Ngọc (500)
Nguyễn Ngọc Điệp (2000)
Diệp Mỹ Quang, Thiện Phi (500)
Trần Thị Lệ Thanh – D.Minh (1500)
Thị Chơn- Ngô Ngọc Điệp (10000)
Nguyễn Danh Thắng, Hồng Diễm (500)
Phạm Thị Ni (3000 Sfr)
Thiện Thúy Vũ Thị Xuyên, Huệ Thanh Châu Long khánh (15000)