2013

La Communauté Bouddhiste d'Alsace :

Lễ PHẬT ĐẢN Tại Vùng Đông Bắc nước Pháp

Vùng ALSACE giữa các Hội Phật Giáo Tây Tạng, Phật Giáo Việt Nam, Phật Giáo Lào, Thiền Nhật Bản,