TRẠI Phổ Hiền 6

CHƯƠNG TRÌNH TRẠI PHỔ HIỀN 6: 03,04/05/2014

 

                                                NGÀY 03/05/2014  
     
THỜI GIAN CHỦ ĐỀ PHỤ TRÁCH
     
09h00 – 09h15 Tập họp và điểm danh D. Dạo
09h15 – 09h40 Lễ Phật Q. Phước
09h40 – 10h20 Chia Đội, Chúng, Đàn Q.Hưng-D.Đạo
10h20 – 11h20 PHẬT PHÁP  
  Thiếu và OV: bài pháp cuả Sư Cô (30') Sc Như Quang
  Thiếu: Nhân và quả (30') Q. Phước
   Oanh vũ:   
  Lớn: ôn Cuộc đời Đức Phật D. Lành
  Nhỏ (sen non): học và vẽ  cờ PG D. Đạo
  Học bài hát: Hoa sen- Trăng Tròn Tháng Tư D. Đạo
11h20 – 11h50 Sinh hoạt vòng tròn, học bài hát theo đội  Q. Hưng -Stéphanie
11h50 – 12h00  Chấp tác: đội hành đường Các em khác kinh 
12h00 -13h00 ĂN TRƯA – chấp tác: đội vệ sinh, rưả chén hành 
13h00 – 13h30 nghỉ ngơi tự do  
13h30 – 14h30 Ôn bài (Thiếu và OV lớn)  D.Đạo- N.Đức
14h30 – 15h00 Sinh hoạt vòng tròn, trò chơi mới Q. Hưng-Stéphanie
15h00 -17h00 Sinh hoạt ngoài trời theo đội Tất cả các Htr
   – học bài hát Dây Thân Ái và đoàn sinh
   –  trò chơi mới ngoài trời  
   – tập nghe Morse, hiệu lệnh Q. Hưng
17h30 – 18h00 Thanh và Thiếu: làm bài thi D. Đạo
  Oanh vũ:  
  Lớn: làm bài thi D.Lành
  Nhỏ:  thi tô màu đẹp  
18h15 – 18h30 Chấp tác: Đội hành đường  
  Tập hát bài Dây Thân Ái Ng. Đức
18h30 – 19h00 CƠM CHIỀU  Đ. Phước
18h30 – 19h00 Chấp tác: Đội vệ sinh, rưả chén  
19h00 – 19h30 Nghỉ ngơi  
19h30 – 21h00 SINH HOẠT QUANH ĐÈN D. Đạo -Ng. Đức
  Xem phim tập thể Q. Hưng
     
21h00 -22h30 Đoàn sinh vệ sinh cá nhân  
  Ban huynh trưởng họp chuẩn bị trò chơi lớn  
22h30 CHỈ TỊNH  
     
     
     
     
     
                                    NGÀY 04/05/2014  
     
THỜI GIAN CHỦ ĐỀ  PHỤ TRÁCH
07h00 Thức chúng Q. Phước(D. Đạo)
07h00 – 7h50 Vệ sinh cá nhân  
08h00 – 08h30 Lễ Phật Quảng Phước
08h30 – 09h00 ĂN SÁNG Đồng Phước  
     
09h00 – 09h30 Chấp tác: Đội hành đường  
09h30 – 11h30 Trò chơi lớn tất cả Htr và đoàn sinh tham gia Q.Hưng -Ng.Đức
  cùng với PHHS D. Đạo, D. Lành
12h00 – 13h00  Ăn trưa ngoài trời  
     
  Phụ trách ẩm thực  Đ.Phước, Anh Chấn, 
    và ban trai soạn
     
13h00 – 13h30 Trò chơi tập thể N. Đức, Q.Hưng
     
13h30 – 14h30 Trở về chuà  
14h30 – 15h30  – Phát bài thi  
   – Tổng kết  
   – Nhận xét  
   – Huấn từ cuả Sư Cô   
   – Phát biểu (bác gia trưởng, đại diện Htr, Q.Hưng)  
     
     
15h30          KẾT GIÂY THÂN ÁI  
         TRẠI HOÀN MÃN