2015

NAM MÔ CÔNG ĐỨC LÂM BỒ TÁT MA HA TÁT

 Thành kính tri ân, cảm niệm công đức quý Phật tử đã phát tâm cho mượn hội thiện:

 

– Sư Bà Như Tuấn (82872) 
– Jacqueline Lotus (30000) 
– Đặng Văn Sung (5000) 
– Đặng Thị Khải Hoàn (1000)  
– Trần Thị Băng Tâm (1000) 
– Susanne Wess Schumann (3000) 
Ngô Quang Huy (2000) 
– Trinh (200)

 – Nguyễn thi Liên Diệu Châu (5000)
 – Minh Trọng – Diệu Anh (3000)
 – Phùng Jacques (10000)