MẪU CHUYỆN ĐẠO

        Là con Phật

“Là con Pht, nếu không nói được nhng gì Pht nói, hãy im lng như chánh pháp, đng nói nhng li ác, xuyên tc, ba đt, vu khng, làm tn hi k khác, nếu không làm được nhng gì Pht làm, hãy im lng và lng nghe, quán sát, hc hi nhng thin tri thc, đng vng đng làm nhng điu thương tn đến tha nhân”. 

 

  Đc Đạt Lai Lạt Ma