2012

 

Chư Tôn Đức:

HT Đức Chơn (1000) ĐĐ Viên Giác (1000) Sư Cô Hạnh Thân (500)

Phật Tử:

Thành, Trinh (200)  Tường Vi (197) Diệu Niệm, Quảng Tấn (2000) Nguyễn Văn Ba Jacques (50) Alice Nguyễn Văn Ba (50) Ngô Kim Hoàng, Võ Kim Hoa (2000) Nguyễn Huy Chấn (500) Lê Thị Niên (100) Diệu Thiện (1000) Cô Giác Từ (500) Chu Thị Hường (1000) Diệu Khánh/Đức (200) Diệu Hạnh (50) Nguyễn Ngọc Thanh Thanh (50)Trần Đức Minh Mẫn (30) Hưá Eric, Hưá Thị Hồng Châu, Hưá Simon (200) GĐ Yeh Hải Quang (150) Lâm Khanh (100) Lâm Mai Ly (50) Lâm Mailin (50) GĐ Parreau (1000) Phạm Văn Hí (200) Ẩn danh T (200) Kim Lang (20) Đặng Thị Lệ Hiền (500) Hoàng Cẩm Tú (50) Thiện Phương (50) Phạm Hoàng Vũ (100 Sfr).