Vu Lan Phổ Hiền

Ngày Hiếu Hạnh : Lễ gắn bông hồng mùa Vu Lan