Hình ảnh Đức Phật

 

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Nam Mô A Di Đà Phật.

  • Đức Phật A Di Đà.

    (01) (02)

  • Tam Thánh Phật.

    (01)

  • Cực Lạc Thế Giới Trang Nghiêm Đồ.

    (01)

Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật.