TrangChủ

TRANG NHÀ PHỔ HIỀN – STRASBOURG – PHÁP
Kính chào mừng Quý Chư Tôn Đức, Phật Tử, Đạo hữu gần xa.

Mọi liên lạc xin gởi về địa chỉ é-mail:

chuaphohien.str@gmail.com
Diệu Đạo<n_songphuong@yahoo.fr>