Lễ phát nguyện

 

Ngày 11 và 12 tháng 10 năm 2014 sẽ là ngày lễ Vía Đức Quan Thế Âm Bồ Tát.

Chùa Phổ Hiền sẽ có hai ngày tu tập thọ bát quan trai dưới sự chứng minh và thuyết giảng của Đại Đức Thích Nguyên Hùng, trụ trì chùa Quảng Đức_ Toulouse/Pháp.

Nhân ngày này, Sư Cô Trụ Trì Thích Nữ Như Quang sẽ tổ chức buổi lễ Phát Nguyện cho quý Phật tử phát tâm Bồ Đề, kiên cố, dũng mãnh, bất thoái chuyển để xây dựng ngôi Tam Bảo PHỔ HIỀN tại đất mới ở số 311 Route de la Wanzenau – 67000 STRASBOURG-ROBERTSAU.

Cúng dường tùy hỷ công đức hoặc tài lực hay năng lực dưới mọi hình thức để cho ngôi Tam Bảo được sớm thành tựu viên mãn.

Kính mời quý Phật tử tham gia đông đủ.

Thành thật tri ân.

Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.

 

Trả lời