Chương trình Huân Tu GĐPT (Trại Phổ Hiền 13)

 

                                                 NGÀY 28/10/2017  
     
THỜI GIAN CHỦ ĐỀ PHỤ TRÁCH
     
09h00 – 09h20 Tập họp và điểm danh  D.Lam, D. Bích
09h20 – 09h40 Lễ Phật  D.Đạo
09h40 – 10h20 Chia Đội, Chúng, Đàn và chấp tác Angélique, Céline
10h20 – 10h50 PHẬT PHÁP  
  Thanh, Thiếu và OV: bài pháp cuả Sư Cô (30') SC Như Quang
10h50 – 11h 50 Ba ngành làm thủ công  Trúc, Angélique
11h50 – 12h00  Chấp tác: chuẩn bị cơm trưa Đội hành đường
12h00 – 13h00 CƠM TRƯA-chấp tác-KINH HÀNH Tất cả
13h00 – 14h00 nghỉ ngơi tự do  
14h00 – 14h30 ÔN BÀI THI cá nhân
14h30 – 15h00 Làm bài thi D. Đạo, Nguyên Đức
15h00 -15h15 Nghỉ giải lao Tất cả
15h15 – 17h30 Tập văn nghệ trại và mừng Chu Niên GĐPT Phổ Hiền  
  lần thứ 24  
17h30 – 18h00 Chấp tác Đội hành đường
18h00 – 18h30 CƠM CHIỀU Tất cả
18h30 – 19h00 Chuẩn bị văn nghệ Chu Niên  
19h00 – 20h00 VĂN NGHỆ MỪNG CHU NIÊN TẤT CẢ
20h10 – 21h30  Trò chuyện quanh đèn (tâm tình Lam)  
21h30 – 22h30 Vệ sinh cá nhân  
22h30  CHỈ TỊNH TẤT CẢ
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
                                    NGÀY 29/10/2017  
     
THỜI GIAN CHỦ ĐỀ  PHỤ TRÁCH
07h00 Thức chúng D.Đạo
07h00 – 17h50 Vệ sinh cá nhân Tất cả
08h00 – 08h30 Lễ Phật Quảng Phước
08h30 – 09h00 ĂN SÁNG  Đội 
    hành đường
09h00 – 09h30 Chấp tác: Đội Vệ sinh và Rửa chén  
09h30 – 11h30 OV: Tập hát chuẩn bị Tết D. Đạo
  Thanh, Thiếu: Tập múa Trúc, Lam, Angélique
12h00 – 12h30 ĂN TRƯA (phụ trách ẩm thực) Ban trai soạn chùa
     
12h30 – 12h45 KINH HÀNH  
    Tất cả
     
12h45 – 13h00 Nghỉ ngơi Tất cả
     
13h00 – 14h45 Tập hát và tập múa (Tết) Tất cả
14h30 – 15h00 BẾ MẠC   
   – Nhận xét và tổng kết  
   – Huấn từ cuả Sư Cô   
   – Kết giây thân ái  
   

Trả lời