Chương Trình những buổi lễ tại Chùa Viên Giác Hannover từ 27 đến 30/06/2019

 

 

CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT:

THỨ NĂM (27.06.2019): Hội Thảo Văn Hóa Phật Giáo

10:00 Thuyết trình của Hoà Thượng Tiến Sĩ Seelawansa, Giáo Sư Đại Học Wien, Áo Quốc. Ngôn ngữ: Đức ngữ có phụ đề Anh ngữ và Việt ngữ.
11:00 Thuyết trình của Hoà Thượng Tiến Sĩ Seevali, Giáo Sư Đại Học Senath, Ấn Độ. Ngôn ngữ: Anh ngữ có phụ đề Đức ngữ và Việt ngữ
12:00 Ngọ trai
15:00 Lễ Kỷ Niệm 40 năm Phật Giáo Việt Nam tại Đức Quốc, có sự tham dự của các chính khách Đức và chính quyền địa phương Hannover.
Chiếu Dias 40 Năm Phật Giáo Việt Nam tại Đức (ĐĐ. Thích Hạnh Giới)
Thuyết trình của Giáo Sư Tiến Sĩ Olaf Beuchling pd. Thiện Trí, Giáo Sư Đại Học Magdeburg, Đức Quốc và Kỹ Sư Văn Công Tuấn pd. Nguyên Đạo, Đại Học Kiel. Ngôn ngữ: Đức ngữ và Việt ngữ có phụ đề Anh ngữ.

18:00 Khách Đức tham quan chùa và dùng tối.
20:00 Lễ Kỷ Niệm 40 năm xuất bản Báo Viên Giác

Giới thiệu Đặc San Viên Giác, Giới thiệu sách mới của Đạo Hữu Phù Vân và Đạo Hữu Nguyên Tánh Nguyễn Hiền Đức (ĐH. Chủ Bút và Ban Biên Tập) Ký tặng sách và Đặc San

22:00 Chỉ tịnh

THỨ SÁU (28.06.2019): Lễ Khánh Thọ

11:00 Lễ Khánh Thọ 70 của Hoà Thượng Phương Trượng Chùa Viên Giác (có chương trình riêng)
12:30 Ngọ trai
15:00 Trình diễn văn nghệ của các ca sĩ chuyên nghiệp đến từ Hoa Kỳ
18:00 Dùng tối
18:30 Cung an chức sự
19:00 Khảo hạch giới tử thọ giới

Đêm văn nghệ (7 Gia Đình Phật Tử Việt Nam tại Đức trình diễn).

23:00 Chỉ tịnh

THỨ BẢY (29.06.2019): Đại Giới Đàn Quán Thông

05:45 Toạ Thiền và trì tụng Thần Chú Thủ Lăng Nghiêm
08:00 Điểm tâm
09:00 Tấn đàn truyền giới Sa Di và Sa Di Ni
11:00 Tấn Đàn truyền giới Thức Xoa
12:00 Ngọ Trai
15:00 Tấn Đàn truyền Giới Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni
18:00 Dùng tối
20:00 Trà đàm
23:00 Chỉ Tịnh

CHỦ NHẬT (30.06.2019): Kỷ niệm và chúc thọ cho Ông bà cha mẹ trên 60 tuổi

06:00 Tấn Đàn Truyền Giới Bồ Tát tại gia và Bồ Tát xuất gia
08:00 Điểm tâm
09:00 Lễ Kỷ Niệm 40 năm thành lập Chi Bộ Giáo Hội PGVNTN Đức Quốc

Lễ tấn phong chư Tôn Đức Tăng Ni lên hàng Giáo Phẩm
Lễ chúc thọ cho các Đạo Hữu, Phật Tử từ 60 tuổi trở lên

11:30 Đại Lễ cúng dường trai tăng
          Lễ Huân Tăng
14:00 Mông Sơn Thí Thực
17:00 Hoàn mãn

(Trích từ trang nhà Viengiac.de và Quangduc.com)

Trả lời