CÁO PHÓ- Tân viên tịch – Ni Trưởng Thích Nữ Như Tuấn

 

 

Kính mời xem tiểu sử của Cố Ni Trưởng Thích Nữ Như Tuấn – Sư Bà viện chủ Phổ Hiền tự
https://quangduc.com/…/tieu-su-co-ni-truong-thich-nu…

Kính mời xem hình ảnh Khánh Tuế 87 tuổi của Sư Bà cách đây 2 năm:
https://quangduc.com/…/ni-truong-thich-nu-nhu-tuan-vua…

(Hình ảnh và thông báo lấy từ trang nhà https://quangduc.com/)

Trả lời