Lịch Sinh Hoạt chùa Phổ Hiền Năm Canh Tý 2020

CHƯƠNG TRÌNH CHÙA TỪ THÁNG 01/2020 ĐẾN THÁNG 07/2020

CHƯƠNG TRÌNH CHÙA TỪ THÁNG 08/2020 ĐẾN THÁNG 02/2021

Trả lời