Chương Trình Sinh Hoạt GĐPT 6 tháng đầu năm 2019

CHƯƠNG TRÌNH SINH HOẠT GĐPT PHỔ HIỀN
(từ tháng 01/2019 đến tháng 06/2019)

Tháng Ngày Thời gian sinh hoạt Chương trình sinh hoạt Ghi chú
Janvier-2019 06/01(Chủ nhật) Từ 14h – 17h Sinh hoạt GĐPT, Lớp Việt Ngữ , Tập múa cho Tết Đồng phục
  20/01(Chủ nhật) Từ 14h – 17h Sinh hoạt GĐPT, Lớp Việt Ngữ , Tập múa cho Tết Đồng phục
         
Février-2019 03/02(Chủnhật) Từ 9h – 17h  Sinh hoạt GĐPT, Tổng dợt văn nghệ cho Tết Đồng phục 
  09/02(Thứ bảy) Từ 14h – 23h VĂN NGHỆ TẾT KỶ HỢI tại salle Culturel du Neudorf (chương trình riêng) Đồng phục 
  24/02(Chủ nhật) Từ 09h – 13H Đi cinéma  
Mars-2019 10/03(Chủ nhật) Từ 14h – 17h Sinh hoạt GĐPT, Lớp Việt Ngữ  Đồng phục 
  24/03(Chủ nhật) Từ 14h – 17h Sinh hoạt GĐPT, Lớp Việt Ngữ  Đồng phục 
         
Avril-2019 13 + 14/04 09h30 thứ bảy đến 15h chủ nhật TRẠI PHỔ HIỀN 16 (lễ lên bậc và ngành cho OV) Đồng phục (thông báo sau)
         
  20 – 22/04 Từ thứ bảy đến thứ hai TRẠI QUAN ÂM 16 GĐPT Pháp quốc Đồng phục (thông báo sau)
Mai-2019 05/05(Chủ nhật) Từ 14h – 17h Sinh hoạt GĐPT, Lớp Việt ngữ Đồng phục
  19/05(Chủ nhật) Từ 14h – 17h Sinh hoạt GĐPT, Lớp Việt ngữ Đồng phục
         
Juin-2019 02/06(Chủ nhật) Từ 14h – 17h Sinh hoạt GĐPT, Lớp Việt ngữ Đồng phục
  16/06(Chủ nhật) Từ 9h30 – 14h LỄ PHẬT ĐẢN chùa Phổ Hiền  Đồng phục
  23/06(Chủ nhật) Từ 9h00 – 17h00 Dự kiến DU NGOẠN ngoài trời (pique- nique)  Nếu trời tốt

 

Điạ điểm sinh hoạt : CHUÀ PHỔ HIỀN-311 Route de la Wantzenau 67000 Strasbourg/Robertsau
Điện thoại liên lạc:             03 88 61 99 34

 

 Diệu Đạo   0388263556 ou 0611241391  Nguyên Đức (Phước) 03 88 27 07 34