Tu Bát Quan Trai và Quy Y Tam Bảo (04, 05/06/2016)

Nhân kính mừng ngày Phật Đản Sanh. Quý Phật tử ở Strasbourg và các Phật tử bên Đức gần biên giới Pháp đã ghi tên tham gia khóa tu thọ Bát Quan Trai. Ngôi Phổ Hiền tự hiện tại dù rất nhỏ bé nhưng thật là ấm cúng vì sự hiện diện đông đảo của quý ACE đến tham dự. Chỉ trong một ngày một đêm (24h) thôi nếu những ai có thể vượt qua được tám cửa ải để chiến thắng chính mình, làm chủ được bản thân trong cuộc sống thì ta sẽ từ từ diệt bớt Tham Sân Si, khi thân tâm được thanh tịnh rồi thì ta sẽ được nhiều an lạc và hạnh phúc giữa cuộc đời ô trược này.

Ngày thứ nhất (04/06/2016):
Dưới sự khai thị của Sư Bà Thích Nữ Như Tuấn và sau khi Sư Bà đọc lên 8 giới để ngăn chận phát sinh tội lỗi sau đây:
1. Không được sát sanh 
2. Không được trộm cướp 
3. Không được tà dâm  
4. Không được nói dối 
5. Không được uống rượu 
6. Không được trang điểm, thoa dầu thơm, múa hát và xem múa hát. 
7. Không được nằm ngồi giường cao rộng đẹp đẽ 
8. Không được ăn quá giờ ngọ.

Sau khi được giải thích và hiểu rõ ý nghĩa của việc Thọ tám giới,quý Phật tử đã hứa và nguyện sẽ cố gắng hành trì không chỉ sau 24h thọ Bát quan trai giới sẽ còn tiếp tục tu tập chuyên cần ở nhà và thực hành y như lời của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni đã dạy để ngày càng tiến tu theo hạnh giải thoát của Ngài.

 

Ngày thứ hai (05/06/2016):
 Vào lúc 9h30, sau khi xả giới cho các Phật tử thọ tám giới thì dưới sự chứng minh của HTPT Thích Như Điển, Sư Bà Thích Nữ Như Tuấn đã làm lễ thọ Tam Quy, Ngũ Giới cho các ACE đạo hữu thành tâm xin mong được nương tựa Tam Bảo.

Tam chính là ba điều mục.
Quy là quay lại, hồi đầu.
Y là nương tựa

Quy y Tam Bảo tức là: quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng

Ngũ giới là:

1. Không được sát sanh 
2. Không được trộm cướp 
3. Không được tà dâm 
4. Không được nói dối 
5. Không được uống rượu 

Có khoảng hơn 20 người đã phát nguyện quy y, từ nay các ACE là những Phật tử của Lam tự Phổ Hiền, cùng nhau học hỏi, tu tập và hành trì ngõ hầu lìa xa dần bể khổ, tránh xa cái ác trở thành những thiện nhân có đời sống thật từ bi, phẩm hạnh tốt.

Xin mời xem link: https://plus.google.com/…/115685…/albums/6293031448601311857

Trả lời