Đường Vào Tuệ Giác Phật

 

Hôm nay mồng 8/12 AL nhân ngày lễ Đức Phật Thích Ca Thành Đạo,

 Bài thơ này kính cúng dường Đức Thế Tôn đồng gởi tặng Chư Tôn Đức Tăng Ni và quý Phật tử gần xa.

 

Đường Vào Tuệ Giác Phật

 

Hôm nay lịch âm Mồng Tám Tháng Chạp
Mừng Ngày Thành Đạo Đức Phật Thích Ca
Các Phật tử trên khắp cõi ta – bà
Trang nghiêm đảnh lễ một Bậc Đại Giác

 

Trí huệ của Phật chính là ánh sáng
Ngọn đèn soi đường kẻ vượt biển mê
Thuyền Bát Nhã sẽ đưa tâm ta về
Đạo lộ giải thoát đến bờ An Lạc

 

Trời tối đen nhờ mặt trăng dẫn dắt
Giúp con người thấy rõ trong bóng đêm
Nhưng làm sao soi tâm kẻ yếu mềm
Chỉ có Tuệ Giác Phật là tối thượng
 

Phàm con người những buồn vui khổ sướng
Tất cả đều do duyên nghiệp mà ra
Người hiền trí sống tự tại an hòa
Sẽ không hề lắng lo hay quan ngại
 

Nếu vô minh thì tâm luôn sợ hãi
Không phân biệt điều xấu, tốt, dở, hay
Phiền não sanh tử quấy rối hằng ngày
Người sống vô ưu nhờ đèn tuệ giác.
 

Như kim chỉ nam trên đường giải thoát
Cho người tu tập theo hạnh từ bi
Nương Lục Độ Ba La Mật mà đi
Đó là con đường vào Tuệ Giác Phật

 

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật 🙏🙏🙏🌷🌷🌷

 Strasbourg le 20.01.2021 (Mồng 8/12 AL)
Diệu Đạo/Song Phượng_Phổ Hiền/Pháp

Trả lời