Xuân Trong Nét Đẹp Của Người Tu (diễn đọc DĐ)

 

           Đạo Phật không đòi hỏi mọi người đều phải lên chùa để tu, cầu kinh sớm hôm và hàng ngày phải ăn chay khổ hạnh hay buộc phải hoàn toàn cắt đứt tất cả tình thương với người thân, mới gọi là biết tu. Bởi vì Tu là tu tâm sửa tánh. Vẻ đẹp của người tu tại gia là một nhân cách trong sạch và một tâm Bồ-tát tại gia vô chấp vô phân biệt.

Lời Đức Phật dạy: "Thắng vạn quân không bằng tự thắng mình. Tự thắng tâm mình là điều cao quý nhất".

Hôm nay SP xin mời quý Đạo hữu và bằng hữu nghe bài

Xuân Trong Nét Đẹp Của Người Tu – Bài viết của TKN Thích Nữ Chân Liễu/Canada – Diễn đọc: SA/DĐ

Trả lời