QUY HỒI CHƠN TÂM

Kính dâng tặng Quý Sư Ôn, quý Ni Sư, quý Chư Tôn Đức Tăng Ni và quý Phật tử Đạo hữu cùng quý GĐPT liên Âu. Kính chúc khóa Tu Học Phật Pháp Âu Châu kỳ 33 tại Khánh Anh tự/Paris thành tựu viên mãn 🙏🙏🙏🌷🌷🌷🙏🙏🙏

Trả lời