Lễ Vía Đức Bồ Tát Quán Thế Âm (15+16/04/2023)

Thọ Bát Quan Trai Giới 1 ngày một đêm 15 và 16 / 04/2023.
Tại Chùa Phổ-Hiền Strasbourg Pháp Quốc. Dưới sự chứng minh và hướng dẫn của Thượng Tọa Thích Viên Giác đến từ Chùa Đôn Hậu Na-Uy và Ni Sư trụ trì.
Trân trọng thông báo và kính mời.

Trả lời