Lễ Đại Tường cố Sư Bà viện chủ chùa Phổ Hiền

Ngưỡng bạch quý Chư Tôn Thiền Đức,
Kính thưa quý Phật tử đồng hương,

Để tưởng nhớ và triêm ân cố Sư Bà Viện Chủ thượng Như hạ Tuấn. Lễ Đại Tường Ân Sư sẽ được tổ chức tại Phổ Hiền tự vào hai ngày 23+24/12/2023 dưới sự hứa khả quang lâm và chứng minh của quý Chư Tôn Đức GHPGVN tại Âu châu cùng quý Ni bổn tự và toàn thể Phật tử tại Strasbourg và các vùng lân cận.

Kính chúc quý Chư Tôn Đức Pháp thể khinh an, Tuệ đăng thường chiếu, chúng sanh dị độ

Kính chúc quý đồng hươg Phật tử luôn thường lạc

Chương trình Lễ Đại Tường.

Trả lời