Ctr. SINH HOẠT GĐPT (từ tháng 11/2017 đến tháng 02/2018)

11/2017

19/11 (chủ nhật)

 


Từ 14h – 17h

 

 

 

Sinh hoạt GĐPT, Lớp Việt Ngữ , Tập múa

 

Đồng phục

12/2017

10/12  (cả ngày)

Từ 24/12/17-01/01/18

 

Từ 09h – 17h

 

 

Sinh hoạt GĐPT, Tập múa cho Tết

Nghỉ lễ Noël et Nouvel An

Đồng phục

có thể đi tập múa sẽ thông báo sau

01/2018


07/01 (Chủ nhật)

21/01 (Chủ nhật)

 

Từ 14h – 17h

Từ 14h – 17h

 

Sinh hoạt GĐPT, Lớp Việt ngữ, tập múa cho Tết

Sinh hoạt GĐPT, Lớp Việt ngữ, tập múa cho Tết

 

Đồng phục

Đồng phục

02/2018

04/02 (Chủ nhật)

18/02 (Chủ nhật)

24/02 (Thứ Bảy)

Từ 09h – 17h

Từ 14h – 17h

Từ 14h – 23h


Sinh hoạt GĐPT, tập múa cho Tết

Tổng dợt múa cho Tết

VĂN NGHỆ TẾT NĂM MẬU TUẤT tại salle Culturel du Neudorf (có chương trình riêng)

Đồng phục

Đồng phục

Đồng phục

 

Trả lời