Lễ Vía Quán Thế Âm Bồ Tát (18 + 19.08.2018)

 

Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát

Kính thưa quý Phật tử và Đạo hữu đồng hương

Quán Âm Bồ tát đấng mẹ hiền
Cứu khổ muôn loài hạnh vô biên
Ứng thân diệu dụng vô cùng tận
Đại nguyện từ bi rải mọi miền.

Đức Bồ Tát Quán Thế Âm phát nguyện đại bi, thường ẩn hiện trong cõi Ta-bà mà ứng hiện cưu khổ. Những ai gặp nạn tai thành tâm niệm danh hiệu Ngài liền được cảm ứng.

Được sống trong hương lành của Mẹ Từ Bi, trái tim ta luôn rộng mở để yêu thương. Để cảm niệm ân đức cứu khổ của Ngài, chùa Phổ Hiền Strasbourg – Pháp quốc sẽ tổ chức Lễ Thọ Bát Quan Trai và Tịnh Tu nhân ngày Vía Quán Thế Âm Bồ Tát hai ngày: 18 và 19 tháng 08 năm 2018 dưới sự chứng minh của T.T. Thích Hạnh Tấn cùng quý Chư Tôn Đức của bổn tự.

CHƯƠNG TRÌNH:

Thứ Bảy 18.08.2018:  

09 giờ 00 : Phật tử tề tựu
09 giờ 30 : Lễ Truyền Giới hoặc khai thị khoá tịnh tu
10 giờ 00 : Pháp thoại
11 giờ 45 : Chấp tác
12 giờ 00 : Quá đường, niệm Phật, kinh hành
13 giờ 00 : Chỉ tịnh
14 giờ 00 : Tụng Kinh
15 giờ 00 : Pháp thoại
17 giờ 00 : Công phu chiều
18 giờ 00 : Dược thực
19 giờ 00 : Tịnh Độ và Pháp Thoại (hoặc Pháp Đàm)
22 giờ 00 : Chỉ tịnh

Chủ nhật 19.08.2018 : 

06 giờ 00 : Công Phu Khuya
07 giờ 30 : Điểm Tâm
09 giờ 00 : Lễ Tạ Pháp và Lễ Xã Giới
09 giờ 30 : Thời Pháp nhân ngày Lễ 
11 giờ 00 : Lễ Vía Đức Quán Thế Âm Bồ Tát
12 giờ 00 : Thọ trai và hoàn mãn

(chương trình có thể tùy nghi thay đổi)


          Trân trọng kính mời quý đồng hương Phật tử hoan hỷ sắp xếp thời gian về chùa Phổ Hiền tham dự lễ tưởng niệm ân đức vô lượng của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát. Sự tham dự của quý Phật tử là góp phần cầu nguyện cho thế giới hòa bình, chúng sanh an lạc và cùng nguyện cầu cho mình và gia đình sống trong an vui hạnh phúc.

Nam mô Tăng Phước Thọ Bồ Tát Ma Ha Tát.

Chùa Phổ Hiền, ngày 13 tháng 08 năm 2018

Trụ trì

TK. Thích Nữ Như Quang

Trả lời