Một Ngày An Lạc với TTT. Hoằng Khai

 

 

 

 

 

Nguồn An Vui

Nguồn an vui bất tận 
Là tự tại điềm nhiên
Vì tâm chưa ổn định
Nên mới gặp ưu phiền

Thế sự luôn thay đổi
Luân hồi vẫn cừ quay
Mỗi sát na đi tới
Vô thường ai có hay?

An vui là lẽ sống
Nụ cười luôn trên môi
Lời từ bi vang vọng
Chân vui bước vào đời

Diệu Đạo

Trả lời