Tịnh Tâm Niệm Phật

 

 

Tịnh Tâm Niệm Phật Nuôi Dưỡng Từ-Bi

Dưới ánh sáng của Vô Lượng Phật
Giúp cho ta tự thấy tâm ta
Giảm sân si ở chốn ta-bà
Là liệu pháp yên bình cuộc sống

Niệm Phật giúp người bớt vọng động
Quay về mình tự vấn thân tâm
Hiểu phiền não cuộc sống thăng trầm
Là lẽ vô thường nơi thế tục

Từng bước thiền hành tâm mỗi lúc
Thấy an nhàn hạnh phúc vô song
Xả buông hết chẳng giữ trong lòng
Trì niệm Phật không gì tác động

Cõi thế gian chỉ là huyễn mộng
Đưa ta vào những chốn phù hoa
Không điều ngự trí sẽ mù lòa
Tam độc khởi làm sao dập tắt

Chỉ bốn chữ_ A Di Đà Phật!
Lòng từ bi sẽ được tăng liền
Năng tu tập dưỡng trí tâm yên
Sẽ cảm thấy đời mình tịnh lạc.

Diệu Đạo_Phổ Hiền

 

 

Trả lời